Konsorcijs

2018. gada sākumā 6 Latvijas biedrības un nodibinājumi (skat zemāk), uzzinot par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu biroja (FIB) izsludināto konkursu par programmas  “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administratora atlasi Latvijā,  nolēma apvienoties konsorcijā un izstrādāt kopīgu piedāvājumu, kas tika iesniegts izvērtēšanai FIB 04.05.2018.

Organizāciju mērķis, apvienojoties konsorcijā, bija nodrošināt “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administrēšanu NVO sektorā tiešā sadarbībā ar donorvalstīm un iekļaujot Latviju to demokrātiski attīstīto valstu vidū, kurās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu pilsoniskās sabiedrības attīstības programmas administrē NVO sektors, ne valsts pārvalde.

2018. gada 24. augustā konsorcija biedri saņēma aicinājumu no FIB uzsākt sadarbību un kļūt par programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administrētājiem Latvijā.

Visas konsorcijā apvienojušās organizācijas turpina strādāt pie savu mērķu sasniegšanas un īsteno savas  līdzšinējās aktivitātes – EEZ un Norvēģijas fonanšu instrumentu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ieviešana Latvijā tām būs viens no darbības virzieniem papildu esošajām aktivitātēm. 

Visi konsorcija partneri ir neatkarīgas organizācijas no komerciālām struktūrām, politiskām partijām, publiskās pārvaldes institūcijām.

Līdzšinējā konsorcija ​​​​pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) (vadošais konsorcija partneris)
 www.nvo.lv

Latvijas Pilsoniskā alianse  (dibināta 2005.g.) ir nacionāla mēroga organizācija – vadošā nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā Latvijā. Tās darbības mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Tai ir sabiedriskā labuma statuss jomā „Pilsoniskās sabiedrības attīstība”. 

Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 132 biedrus. Galvenie darbības virzieni: pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā. Kopš 2014. gada pilda Kultūras ministrijas deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstības veicināšanā Rīgas plānošanas reģionā. Ir biedrs:

  • European Civic Forum – organizācija, kas attīsta instrumentus, kādā nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju
  • CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta sabiedrības līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā
  • ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies,  kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību vietējā līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību
  • AGNA jeb Nacionālo asociāciju afinitātes grupā, kas ir tīkls, kas apvieno nacionālās un reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu lielāku sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā starpā
  • CBSS jeb Baltijas jūras reģiona NVO tīkls

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC),
www.nvoc.lv

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (dibināts 2000.g.) ir reģionāla mēroga organizācija ar mērķi veicināt reģiona ilgtspējīgu attīstību un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanos.

Organizācija nodrošina NVO konsultācijas,  dažādas atbalsta, izglītojošas un kultūras aktivitātes. 2011. gadā ierosināja Latgales plānošanas reģiona un Latgales reģiona NVO memoranda izveidi. Svarīgu lomu piešķir mazākumtautību NVO atbalstam un tīklošanai. Kopš 2014. gada pilda Kultūras ministrijas deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstības veicināšanā Latgales plānošanas reģionā. DNVOAC ir biedrs Latvijas Pilsoniskajā aliansē (LPA).

 

Kurzemes NVO centrs (KNVOC),
www.kurzemesnvo.lv

Kurzemes NVO centrs (dibināts 1998.g.) ir reģionāla mēroga organizācija ar mērķi sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norises. Tai ir sabiedriskā labuma statuss jomā „Pilsoniskās sabiedrības attīstība”. 

Organizācija apovieno 58 biedrus, tās birojs atrodas Kuldīgā un tā ikdienā sniedz konsultācijas, nodrošina informāciju un izglītojošas, tīklojošas aktivitātes biedrību un nodibinājumu darba attīstībai visā reģionā, kā arī darbojas interešu pārstāvībā pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos. Kopš 2014. gada pilda Kultūras ministrijas deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstības veicināšanā Kurzemes plānošanas reģionā.

KNVOAC ir biedrs Latvijas Lauku forumā (LLF), Latvijas Pilsoniskajā aliansē (LPA) un Latvijas Platformā attīstības sadarbībai (LAPAS).

 

Latvijas Lauku forums (LLF),
​llf.partneribas.lv

Latvijas Lauku forums (dibināts 2004.g.) ir nacionāla mēroga organizācija ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu attīstību reģionos un stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

Organizācija apvieno vairāk kā 70 lauku kopienu un vietējo attīstību veicinošanas organizācijas, tai skaitā vietējās rīcības grupas, kas Latvijas lauku reģionos īsteno LEADER pieeju. 

LLF ir biedrs vairākos lielākajos Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklos, kā arī Eiropas Kustība Latvijā (EKL), Latvijas Pilsoniskajā aliansē (LPA), Latvijas Platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP).

 

Valmieras novada fonds (VNF),
www.vnf.lv

Valmieras novada fonds (dibināts 2005.g.) ir reģionāla organizācija ar mērķi attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē, kā arī sekmēt vietējās kopienas izaugsmi. Tai ir sabiedriskā labuma statuss jomās “Lbdarība”, „Pilsoniskās sabiedrības attīstība” un “Sporta atbalstīšana”.

Valmieras novada fonds ir nodibinājums, kurš, papildu filantropijas attīstības aktivitātēm, strādā arī kā Vidzemes reģionālais NVO atbalsta centrs, konsultējot un apmācot, tīklojot un stiprinot reģiona biedrības un nodibinājumus. Kopš 2014. gada pilda Kultūras ministrijas deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstības veicināšanā Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Zemgales NVO atbalsta centrs (ZNVOAC),
www.zemgalei.lv

Zemgales NVO atbalsta centrs (dibbināts 1998.g.) ir reģionāla organizācija ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un nevalstisko organizāciju pārstāvniecību Zemgales reģionā.

Organizācijas darbības pieredze un īstenoto aktivitāšu ietvars ir ļoti plašs – no lokālām NVO informācijas dienām līdz starpkontinentālā ilgtermiņa sadarbības projektiem. Kopš 2014. gada pilda Kultūras ministrijas deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstības veicināšanā Zemgales plānošanas reģionā. Ir biedrs Latvijas Pilsoniskajā aliansē (LPA).