Par mums

NVO konsorcijs

2018. gada sākumā, uzzinot par izsludināto konkursu EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta Aktīvo iedzīvotāju fonda administrēšanai, 6 nevalstiskās organizācijas vienojās izstrādāt kopīgu piedāvājumu un 4. maijā to iesniedza izvērtēšanai.
2018. gada 24. augustā konsorcija biedri saņēma aicinājumu uzsākt sadarbību un kļūt par fonda administrētājiem, jo tieši šo piedāvājumu EEZ birojs atzina par atbilstošāko. 
Šis konsorcijs tika izveidots, lai spēcinātu Latvijas NVO kapacitāti un pilsoniskās sabiedrības aktivitāti. NVO konsorcija partneri vienojās kopīgi iesniegt piedāvājumu, lai EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta Aktīvo iedzīvotāju fonda administrēšana būtu pašu NVO, ne valsts pārvaldes iestādes atbildībā. Tādejādi konsorcija partneri ir apņēmušies un turpinās strādāt, lai visiem Latvijas NVO pieejamais finansējums gan tematiski, gan praktiski tiktu īstenots pēc iespējas atbilstošāk esošo NVO vajadzībām.

Līdzšinējā konsorcija ​​​​pieredze

  • NVO Konsorcija darbinieki, padomes locekļi un citas šo NVO darbības nodrošināšanā iesaistītās personas daudzu gadu garumā ir aktīvi NVO sektora pārstāvji un ir sastrādājušies dažādu pasākumu, iniciatīvu, procesu vadībā, izpildē, dalībā dažādās Latvijas vietās;
  • Četri no NVO konsorcija partneriem ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedru organizācijas. 
  • 5 NVO konsorcija partneri administrē reģionālo nevalstisko organizāciju atbalsta programmu no valsts budžeta sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Turpmākā NVO konsorcija partneru darbība

Visas apvienības organizācijas turpinās strādāt un īstenos līdzšinējās aktivitātes, lai īstenotu savas biedrības darbības mērķus.
EEZ un Norvēģijas FI Aktīvo iedzīvotāju fonda operatora funkcija būs tikai papildus funkcija, kurā konsorcija partneri, izmantos esošo pieredzi, regulāro komunikāciju un sadarbību ar Latvijas NVO, lai, pildot operatora funkcijas, veidotu pēc iespējas pieejamu un atbilstošu NVO vajadzībām, spēcinot pilsonisko sabiedrību Latvijā.

KONSORCIJĀ ESOŠĀS ORGANIZĀCIJAS

Vadošais partneris:

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA), www.nvo.lv

Latvijas Pilsoniskā alianse  ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 132 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas. Darbības virzieni ir: pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.

Konsorcija partneri:

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC),
www.nvoc.lv

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ir reģionāla mēroga organizācija ar mērķi veicināt reģiona ilgtspējīgu attīstību un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanos. Organizācija attīsta un motivē vietējo kopienu iniciatīvu Daugavpils un Krāslavas rajonos, kā arī sniedz informatīvo, tehnisko un konsultatīvo palīdzību NVO centru tīkla lietotājiem.

 

Kurzemes NVO atbalsta centrs (KNVOAC),
www.kurzemesnvo.lv

Kurzemes NVO centrs ir reģionāla mēroga organizācija ar 20 gadu pieredzi pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, tai labvēlīgas vides, apstākļu veicināšanā. KNVOC savu darbu akcentē divos pamatvirzienos: (1) Pilsoniskās kompetences un līdzdalība – visai sabiedrībai; (2) atbalsts biedrībām un nodibinājumiem – nevalstisko organizāciju attīstībai. KNVOC darbs balstās 4 vērtībās: Demokrātija, Cilvēks, Izglītība, Pašiniciatīva.

 

Latvijas Lauku forums (LLF),
​llf.partneribas.lv

LLF ir nacionāla mēroga NVO tīkls, apvienojot vairāk kā 70 lauku kopienu un vietējo attīstību veicinošanas organizācijas.
LLF darbības mērķi ir sekmēt ilgtspējīgu attīstību reģionos un stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos, strādājot ar kapacitātes spēcināšanu, sadarbības saišu veidošanu, interešu aizstāvību un citām metodēm.

 

Valmieras novada fonds (VNF),
www.vnf.lv

Valmieras novada fonds ir reģionāla mēroga NVO jumta organizācija ar 13 gadu pieredzi, kura atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvu dzīves uzlabošanai Vidzemes reģionā. 

 

 

Zemgales NVO centrs (ZNVOC),
www.zemgalei.lv

Zemgales NVO centrs jau 20 gadus aktīvi plāno, koordinē, īsteno un izvērtē projektus vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. Pieredze mērojama dažādos līmeņos: no NVO informācijas dienām Jelgavā, Jēkabpilī, Dobelē līdz starpkontinentālā ilgtermiņa sadarbības projektam ar Latīņamerikas valstīm.