Aktīvo iedzīvotāju fonds

Uzmanību! Fonda darbība Latvijā vēl tiek sagatavota un pieteikšanās finansējumam vēl nav sākusies!

“Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF) ir Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs.

Programmas mērķis Latvijā ir pilsoniskās sabiedrības un aktīvas iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana, kā arī mazaizsargātāko iedzīvotāju grupu iespējošana.

Kopējais programmas finansējums Latvijā ir 8,5 miljoni un tās darbības periods ir līdz 2024.gadam.​ Programmas finansējums atklātu projektu konkursu veidā būs pieejams pilsoniskās sabiedrības organizācijām – biedrībām un nodibinājumiem. 

AIF varēs atbalstīt projektus šādās jomās:

  • Demokrātija, aktīva pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un atklātība
  • Cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, veicinot jebkādu diskriminācijas novēršanu rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ
  • Sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana
  • Dzimumu līdztiesība un  uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana
  • Vide un klimata pārmaiņas

AIF iesniedzamajiem projektiem būs šādi tematiskie ierobežojumi:

  • Aktivitātes, kas saistītas ar vides aizsardzību un klimata pārmaiņām tiks atbalstītas tikai kā daļa no pasākumiem, kuru primārais mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību, interešu pārstāvību, sociālās inovācijas un aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos (active citizenship).
  • Aktivitātes, kas saistītas ar labklājības un pamatpakalpojumu nodrošināšanu, tiks atbalstītas tikai kā daļa no pasākumiem, kuru primārais mērķis ir vērsts uz izpratnes veicināšanu, interešu pārstāvību, iespējināšanu un reformu veidošanu.

 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālais ieguldījums ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un divpusējo attiecību stiprināšanā. Vairāk informācijas varat meklēt šeit


 

Memorands par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu

​2017. gada 14. decembrī Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Jens Frolihs Holte (Jens Frølich Holte) parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka Latvijai būs pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmērā. Vairāk par parakstīto memorandu meklējiet informāciju šeit.