Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Aktīvo Iedzīvotāju fonds

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes. Turklāt AIF atbalstīto projektu kopumam katrā valstī ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. 

 Pārskats par Aktīvo iedzīvotāju fondiem Eiropā:

 

Kopējais fonda apjoms milj. EUR 

 Fonda mājas lapa
Bulgārija  15,5 www.activecitizensfund.bg
Horvātija 8,5 www.acfcroatia.hr/en/
Čehija 15 www.activecitizensfund.cz/en
Igaunija 4 acf.ee/en/
Grieķija 12 www.activecitizensfund.gr/en
Latvija 8,5 www.activecitizensfund.lv
Lietuva 9 apf.lt/en
Malta 0,7 activecitizensfund.mt
Polija 53 aktywniobywatele.org.pl
Portugāle 11 gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/en
Rumānija 46 activecitizensfund.ro/en
Slovākija 9 acfslovakia.sk/en/home
Slovēnija 3 acfslovenia.si/?lang=en

 

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā

AIF kopējais finansējums Latvijā ir 8,5 miljoni eiro, kas pieejami pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā no 2020. līdz 2024. gadam. Šī summa ir vienošanās starp donorvalstīm un Latviju.

   
 Fonda kopējais finansējums, t.sk.:  8 500 000 EUR
 Fonda administratīvie izdevumi (13%)  1 100 000 EUR
 Finansējums pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektiem  7 400 000 EUR

 

Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā finansējums sadalīts četrās programmās:

 1. Demokrātijas kultūra” ar mērķi stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Kopējais finansējums – 4 405 000 EUR.
 2. Cilvēktiesības” ar mērķi vairot izpratni Latvijas sabiedrībā par cilvēktiesībām. Kopējais finansējums – 630 000 EUR.
 3. Ilgtspēja un kapacitāte” ar mērķi uzlabot Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti. Kopējais finansējums – 2 020 000 EUR.
 4. Divpusējā un reģionālā sadarbība” ar mērķi veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārrobežu sadarbību EEZ un Norvēģijas grantu darbības valstīs. Kopējais finansējums – 345 000 EUR.

Atbilstoši nepieciešamībai, projektu iesniedzēji var izvēlēties, kāda veida projektus īstenot:

 • Stratēģiski projekti ilgtermiņa pozitīvu izmaiņu radīšanai organizācijas darbības jomā, organizācijai paužot savu stratēģisko redzējumu un piedāvājot aktivitašu kopu šo izmaiņu iniciēšanai. Šādi projekti pieejami programmās "Demokrātijas kultūra" un "Cilvēktiesības"
 • Kapacitātes projekti biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšanai ar mērķi veicināt to pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni. Projekti pieejami tikai programmā "Ilgtspēja un kapacitāte"
 • Rīcības projekti aktuālu un steidzamu interešu pārstāvības iniciatīvu īstenošanai.  Projekti pieejami tikai programmā "Demokrātijas kultūra"
 • Kampaņas sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju un to veidojošajiem procesiem, iedzīvotāju lomu tajos. Projekti pieejami tikai programmā "Demokrātijas kultūra"

 Iepriekš noteiktos projektus īstenos NVO apvienības organizācijas:

 1. Pētījums par PSO sektoru Latvijā 2020-2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Pētījumu koordinēs Latvijas Pilsoniskā alianse.
 2. Pilsonisko kompetenču akadēmija “Pārmaiņu radītāji” – 2022./2023. gadā katrā Latvijas reģionā (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionos) tiks organizēts apmācību kurss 8 mēnešu garumā pilsonisko kompetenču celšanai ar 3 dažādām programmām atbilstoši to dalībnieku profilam: (1) jaunie pilsoniskie aktīvisti, (2) esošie organizāciju vadītāji un (3) valsts, pašvaldību darbinieki, ierēdņi, amatpersonas. Akadēmijas norisi koordinēs Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Latvijas Pilsonisko aliansi, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO atbalsta centru.

 

Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības ietvara izstrāde
Fonda darbības ietvars tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu biroju, divas reizes konsultējoties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā (15.11.2018. un 29.07.2019.), izmantojot atbilstošos Latvijas politikas plānošanas dokumentus, pētījumus un dažādu aptauju datus, balstoties uz NVO apvienības pieredzi un zināšanām un ņemot vērā citu valstu Aktīvo iedzīvotāju fondu administratoru ieteikumus.

 AIF darbības ietvara pamatā ir NVO apvienības fiksētie astoņi Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi:

 1. Zema pilsoniskā līdzdalība, neticība savām spējām ietekmēt demokrātiskus procesu un pilsoniskās izglītības trūkums.
 2. Nepietiekama sabiedrības, tai skaitā publiskās pārvaldes, izpratne par pilsoniskās sabiedrības lomu un tās stiprināšanas nozīmi demokrātiskas valsts attīstībā.
 3. Mērķtiecīgas politikas trūkums pilsoniskās sabiedrības attīstībai.
 4. Pilsoniskās sabiedrības izaugsmei nelabvēlīga un nestabila tiesiskā un finansiālā vide.
 5. Augsta neiecietība pret citādo.
 6. Etniskā segregācija, nevis integrācija – mazākumtautības nav iesaistītas pilsoniskajās aktivitātēs.
 7. Pilsoniskās sabiedrības un to organizāciju zemā kapacitāte un nepietiekamās kompetences ilgtermiņa attīstībai.
 8. Reģionālo pilsoniskās sabiedrības organizāciju nepietiekama attīstība.

 

Lai risinātu šos  izaicinājumus, Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā fokusē uzmanību uz šādiem risinājumiem:

 • kampaņas sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju, cilvēktiesībām un iedzīvotāju lomu šajos procesos;
 • iedzīvotāju līdzdalības vairošana pilsoniskajās aktivitātēs;
 • pilsoniskās sabiedrības lomas stiprināšana lēmumu pieņemšanas procesos;
 • atbalsts steidzamām un stratēģiski nozīmīgām pilsoniskās sabiedrības un interešu pārstāvības aktivitātēm;
 • mazaizsargāto iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības stiprināšana;
 • biedrību un nodibinājumu biedru, vadītāju, darbinieku pilsoniskās kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) vairošana;
 • biedrību un nodibinājumu savstarpējās pieredzes apmaiņas vairošana;
 • biedrību un nodibinājumu darba un rezultātu atpazīstamības vairošana sabiedrībā.

 

 Visiem AIF atbalstītajiem projektiem jāatbilst vismaz vienai no trīs tematiskajām jomām:

 • Demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība;
 • Cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, novēršot jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
 • Sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana.

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.