Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Projektu atlases process

Projektu atlases process tiek organizēts šādos posmos:

  1. Atbilstības un administratīvā pārbaude
  2. Kvalitatīvā vērtēšana
  3. AIF padomes lēmuma pieņemšana

Par pieņemtā lēmuma paziņošanas un apstrīdēšanas kārtību lasiet šeit.

1. Atbilstības un administratīvā pārbaude

Projekta atbilstības pārbaudi veic AIF darbinieki un tajā tiek noteikta projekta iesniedzēja atbilstība  fonda prasībām, kas aprakstītas katra konkursa nolikumā. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs neatbilst kādai no prasībām, pieteikums tiek noraidīts un netiek izskatīts.

Projekta administratīvās pārbaudi arī veic AIF darbinieki un tās laikā tiek pārbaudīts, vai projekta iesniedzējs ir izpildījis visus formālos konkursa nolikumā noteiktos nosacījumus projekta sagatavošanai un iesniedzis visu nepieciešamo informāciju. Ja pārbaudes laikā radīsies kādas neskaidrības vai trūks nepieciešamo dokumentu, projekta iesniedzējam vienu reizi tiek lūgts  iesniegt papildu/trūkstošo informāciju divu darbdienu laikā. Ja informācija netiks sniegta norādītajā termiņā, projekta pieteikums tiek vērtēts ar esošajiem dokumentiem vai tas var tikt noraidīts.

 

2. Kvalitatīvā vērtēšana

Projektu kvalitatīvā vērtēšana notiek divos posmos. Vispirms projektus izvērtē vērtēšanas eksperti. Savukārt projektu atlases komisija pārskata katra projekta  stratēģisko atbilstību un ietekmi.

2.1. Vērtēšanas ekspertu vērtējums

Katru projektu individuāli un neatkarīgi viens no otra izvērtē divi neatkarīgi un objektīvi vērtēšanas eksperti, kuri piesaistīti atklātā konkursā. Eksperti veic projekta saturiskās kvalitātes ekspertīzi un piešķir punktus atbilstoši konkrētā konkursa nolikumā norādītajiem kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem. Ekspertīze tiek veikta, balstoties uz iesniegto projekta pieteikumu un publiskajā telpā pieejamo informāciju par organizācijas darbību. 

Abu vērtēšanas ekspertu piešķirto punktu vidējais aritmētiskais punktu skaits gan katrā kritērijā, gan kritēriju kopsummā ir projekta kopvērtējums.

Ja individuālajā projekta izvērtēšanas kopsummā iegūtais punktu skaits starp abiem ekspertiem atšķiras vairāk kā par 30% (vai atsevišķos izslēdzošajos kritērijos), tiek piesaistīts trešais vērtētājs, kurš pārvērtē visu projekta pieteikumu. Šādos gadījumos projekta kopvērtējuma iegūšanai izmanto tos divus izvērtējumus, kuros punktu kopsummas ir tuvākas. Trešais vērtētājs netiek piesaistīts, ja tā vērtējums jebkurā gadījumā neietekmētu projekta iespējas tikt apstiprinātam.

Vērtēšanas ekspertu darba rezultātā tiek iegūts projektu rindojums - visi izvērtētie projekti tiek sarindoti dilstošā secībā pēc to kopvērtējuma. Projekti, kuri atbilst minimālajām kvalitātes prasībām tiek iesniegti Projektu atlases komisijai.

2.2. Projektu atlases komisijas ieteikumi

Projektu atlases komisijā ir 3 balsstiesīgie dalībnieki un kā novērotāji tiek uzaicināti piedalīties donorvalstu un Finanšu ministrijas pārstāvji. 

Projekti, kuri atbilst minimālajām kvalitātes prasībām tiek sarindoti dilstošā secībā pēc to kopvērtējuma un komisija pārskata katra atsevišķā projekta un projektu kopas, kurai pietiek finansējums atbalsta saņemšanai, stratēģisko atbilstību un ietekmi uz AIF mērķa un konkursam atbilstošās programmas kopējo rezultātu sasniegšanu, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, kā arī citiem konkursa nolikumā paustajiem nosacījumiem. 

Nepieciešamības gadījumā komisija var mainīt projektu rindojumu, katru gadījumu atsevišķi pamatojot ar caurskatāmiem kritērijiem, piemēram, ietekme uz donoru un programmas mērķiem, ietekme uz programmas sagaidāmajiem rezultātiem, atbilstība EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas valsts noteiktajām vadlīnijām par AIF darbību, vērtībām u.tml. Tāpat komisija var noteikt projektiem konkrētus nosacījumus, tikai pēc kuru izpildes projekts var tikt apstiprināts, piemēram, budžeta vai aktivitāšu samazināšana, atsevišķu pieteikuma elementu precizēšana u.tml.

Darba rezultātā komisija, balstoties uz projektu kopsavilkumu rindojumu, sagatavo AIF padomei gan finansējuma piešķiršanai iesakāmo projektu sarakstu, gan projektu rezerves sarakstu. Projektu rezerves sarakstā tiek iekļauti tie projektu pieteikumi, kuri saturiski un atbilstoši vērtēšanas rezultātiem tiek ieteikti atbalsta saņemšanai, bet pietrūkst finansējuma.

 

3.AIF padomes lēmumu pieņemšana

Galīgo lēmumu par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem pieņem AIF padome, balstoties uz projektu atlases komisijas ieteikumiem. Pieņemot lēmumu, Padome pārliecinās, vai:

  • projektu atlases process ir noticis saskaņā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības līgumu starp NVO apvienību un EEZ/Norvēģijas grantu finanšu instrumentu biroju;
  • projektu atlases process veikts taisnīgi, objektīvi un atklāti;
  • projektu atlases komisijas ieteikumi atbilst AIF mērķim un darbības nosacījumiem.

Padome izmaiņas projektu atlases komitejas ieteikumos par apstiprināmajiem projektiem var veikt tikai īpašos, individuāli pamatotos gadījumos. Piemēram, ja projekta atbalstīšana ir pretrunā ar:

  • AIF darbības līgumā starp NVO apvienību un EEZ/Norvēģijas grantu finanšu instrumentu biroju pausto;
  • EEZ/Norvēģijas grantu un AIF vērtībām, darbības principiem, mērķiem;
  • citiem šajā nolikumā paustajiem nosacījumiem.

 

Lēmumu paziņošana un apstrīdēšana

Ja projekta iesniedzējs ir atzīts par neatbilstošu atbilstības vai administratīvajiem kritērijiem un izslēgts no dalības tālākā konkursā, projekta iesniedzējs par noraidījumu tiek informēts tiešsaistes sistēmā divu nedēļu laikā kopš projektu iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniedzējs šo lēmumu var apstrīdēt, norādot pamatojumu, piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņojumā norādītajā kārtībā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 8 nedēļu laikā individuāli katram projekta iesniedzējam AIF projektu sistēmā, kā arī publiskoti mājas lapā www.activecitizensfund.lv. Projekta iesniedzējs šo lēmumu var apstrīdēt rakstveidā (parakstītā vēstulē vai elektroniski parakstītā dokumentā) Programmas vadītājam, norādot pamatojumu, piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņojumā norādītajā kārtībā.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.